Proçedurat e Regjistrimit apo Liçencimit në QKR/QKL

Çdo shoqëri ka si detyrim ligjor regjistrimin pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, një sërë aktesh si Akti i Themelimit, Statuti, shitblerjet e aksioneve midis ortakëve, ndryshimet e herë pas hershme të Statutit, marrëdhëniet e ortakëve me njëri-tjetrin etj, duhen përgatitur dhe depozituar pranë QKR ose QKL. Ne marrim përsipër hartimin e të gjithë akteve, si dhe procesin e depozitimit për marrjen e numrit NIPT nga shoqëria.